Các loại cho vay

Nói chung, chúng ta có thể phân biệt các khoản vay tùy theo mục đích và kỳ hạn của chúng. Về mục đích, các khoản cho vay có thể được chia thành các khoản cho vay có mục đích chung và cho mục đích cụ thể. 

Cho vay mục đích chung

Các khoản cho vay có mục đích chung cho phép sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng (người sử dụng khoản vay).

Các loại cho vay

Các loại cho vay có mục đích chung

Hạn mức tín dụng (cơ sở thấu chi được phép trên tài khoản vãng lai)
do dễ tiếp cận, đây là loại cho vay có mục đích chung được sử dụng thường xuyên nhất. Số tiền hạn mức tín dụng theo quy định phụ thuộc vào số thu nhập hàng tháng thường xuyên của chủ sở hữu tài khoản vãng lai.

Cho vay tiền mặt
Loại cho vay này được cấp với mục đích thu hẹp khoảng cách thanh khoản, với tiền mặt được chuyển vào tài khoản của người sử dụng khoản vay. Người vay sau khi nhận được tiền sẽ được tự do sử dụng theo ý muốn, tức là phù hợp với nhu cầu của họ và cho bất kỳ mục đích nào.

Các khoản cho vay Lombard
Loại cho vay này được cấp trên cơ sở thế chấp tài sản là bất động sản (tiền gửi, hợp đồng bảo hiểm, các đơn vị trong quỹ đầu tư, tiết kiệm nhà ở, chứng khoán, v.v.) để bảo đảm cho khoản vay. Số tiền cho vay thường thấp hơn giá trị thị trường của tài sản cầm cố và lợi thế của các khoản vay đó là người sử dụng khoản vay duy trì quyền sở hữu tài sản cầm cố (ngoại trừ trường hợp khoản vay không được hoàn trả theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận).

Theme: Overlay by Kaira
Extra Text