Các khoản vay ngắn hạn phù hợp cho khoản vay lớn ở California: NetCredit

Nếu bạn cần một khoản vay lớn hơn, NetCredit cung cấp các khoản vay trực tuyến cho cư dân California với mức từ tối thiểu là $ 2.500 đến số tiền vay tối đa là $ 10.500. NetCredit thực hiện kiểm tra tín dụng truyền thống trong quá trình đăng ký, nhưng nó cũng cho biết họ xem xét các yếu tố ngoài điểm tín dụng trước khi quyết định cho vay. Và công ty cung cấp các khóa học giáo dục tài chính để giúp bạn cải thiện tình hình tài chính của mình nếu bạn gặp khó khăn về tín dụng trong quá khứ.

Vì NetCredit làm việc với những người có tín dụng xấu nên APR của NetCredit cao hơn mức mà người cho vay cá nhân truyền thống tính phí, nhưng vẫn thấp hơn mức bạn thường trả với người cho vay ngắn hạn.

NetCredit không tính phí đăng ký, phí bắt đầu hoặc không đủ tiền ở California. Và bạn sẽ không bị phạt khi trả trước nếu quyết định trả nợ sớm. Nhưng nếu bạn không thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày đến hạn, bạn có thể bị tính phí trả chậm là 15 đô la.

Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện cho khoản vay của mình với NetCredit mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một đề nghị với các tùy chọn lãi suất ước tính và thời hạn cho vay. Nếu bạn chấp nhận đề nghị, NetCredit sẽ thực hiện một cuộc điều tra tín dụng cứng, điều này có thể ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Chỉ cần lưu ý rằng các điều khoản ưu đãi của bạn có thể thay đổi sau khi sơ tuyển.

NetCredit báo cáo các khoản thanh toán của bạn cho Experian và TransUnion – hai trong số ba văn phòng tín dụng lớn – mang lại cho bạn cơ hội xây dựng tín dụng của mình bằng các khoản thanh toán đúng hạn.

Cho vay